gooya news :: politics (2024)

تبعیدی یا "خارج‌نشین" (بخشِ نخست)، مسعود نقره‌کار

gooya news :: politics (1)

خارج‌نشین صفت و نسبتی‌ست که مشاطه‌گران حکومت اسلامی تلاش می‌کنند به جای تبعیدی بنشانند. تبعیدی قربانی ستمگری حکومت روحانیون و از مظاهر مبارزه با عدم تحمل دگراندیشی و مخالفت سیاسی و عقیدتی‌ست. تبعیدی نماد ستیز با روشنفکر ستیزی‌ست. نفی و تخدیش تبعید و تبعیدی پرونده مشاطه‌گری ننگین‌تر خواهد کرد...[ادامه مطلب]

قرآن، مبلغ پیام تورات، جلال ایجادی

gooya news :: politics (2)

تحلیل هرمنوتیک قرآن نشان می دهد که عوامل تاریخی و سیاسی و روانی و جغرافیایی و نظامی و زبانی و دینی و اجتماعی گوناگونی در تکوین قرآن مداخله داشته اند. در این میان عوامل ناشی از دین و فرهنگ یهود و خواست اتوریته یهودیت برای کنترل دینی عربها و مقابله با مسیحیان نصارا، جایگاه برجسته و قطعی دارد...[ادامه مطلب]

گزارش قتل تولید پوشاک داخلی: "انفجار پلاسکو"! بابک داد

gooya news :: politics (3)

پلاسکو نماد تولید پوشاک داخلی بود که‌ عده‌ای به "زمین" آن نظر داشتند، و عده‌ای به "بازار پر رونق" آن! و کیست که‌ نداند این عده، برادران "آن" عده‌اند و همگی بر سر یک سفره نشسته‌اند و آنقدر مافیای "هزاردستانی" هستند که‌ بتوانند یک آتش جزیی به جان پلاسکو بیاندازند و آن را به زانو درآورند و نابود کنند...[ادامه مطلب]

نظام مرتجع ولایت فقیه و همدستان روشنفکر آن‎، مجتبی واحدی

gooya news :: politics (4)

آنچه تامل برانگیز است رفتار گروهی از اصلاح طلبان و مدعیان روشنفکری است که هم‌زبان و هم‌گام‌ با نظام‌ عقب‌مانده و فاسد ولایت فقیه به مبارزه با گفتمان‌هایی همچون ‌اندیشه شیرازی می‌پردازند. در حالی که حداقل برای شیعیان ایرانی دلایل متعدد وجود دارد که ترجیح نظریات شیرازی‌ها بر گفتمان غالب جمهوری اسلامی را به اثبات می‌رساند...[ادامه مطلب]

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

gooya news :: politics (5)

ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند...[ادامه مطلب]

چند مشاهده‌ی حضوری از تجمع روز تحلیف ترامپ و تظاهرات زنان، محمدرضا جلائی‌پور

gooya news :: politics (6)

برای تظاهرات زنان در واشنگتن دو ماه و نیم بسیج و سازماندهی مردمیِ قدرتمند با مشارکت هزاران داوطلب انجام شده بود. حضور مردم در تجمع هم هیچ‌گونه هزینه‌ی سیاسی نداشت و حتی یک مورد بازداشت و درگیری با پلیس در طول تظاهرات گزارش نشد...[ادامه مطلب]

در نقد "رؤیاهای رسولانه" عبدالکریم سروش، بخش ۳: جبر و اختیار و تفویض در قرآن، محمد جعفری

gooya news :: politics (7)

آقای سروش خود باید بگوید که آیا جبری است یا اختیاری؟ قرآن جبر را آموزش می‌دهد و یا اختیار را؟ اینکه دیگران چنین و چنانند و این و آن می‌گویند نه درد سروش را دوا می‌کند و نه دوای درد دیگران است. گرچه روشن است که او به قول خودش چنین پاردوکس هایی را طرح می کند تا با کمک آن قادر شود فکر بکر خود که قرآن مغشوش، رؤیای مغشوش و مه آلود پیامبر است را به کرسی قبول بنشاند...[ادامه مطلب]

حوادث غیرقابل پیش بینی اما قابل محاسبه، حمید آقایی

gooya news :: politics (8)

حریق و فرو ریختن ساختمان پلاسکو، از منظر تاریخی و فرهنگی و برای هزارمین بار، نمادی است از فروریختن و در هم شکستن تبیین مکانیکی از جهان و نشانی است از پوسیدگی تفکر انشااللهی و سپردن سرنوشت خود بدست قضا و قدر. تخریب و فروریختنی که با وجودی که بیش از یک قرن از آن می گذرد، ظاهرا هنوز امواج پیامش به بسیاری از ما ایرانیان نرسیده اند...[ادامه مطلب]

شاخصه‌های تکرار یک تاریخ! وحید فرخنده خوی فرد

gooya news :: politics (9)

با نگریستن به بیانیه اصلاح‌طلبان پس از مرگ هاشمی رفسنجانی، اولین نکته‌ای که از تاریخ به ذهنم خطور کرد، پیشنهاد و انتقاد سران جبهه ملی به محمدرضا شاه پهلوی بود. فضای سیاسی غالب بر امروز کشور و اواخر دهه پنجاه به اندازه‌ای به یکدیگر شبیه شده‌اند که نگاه و بررسی به این موضوع، می‌تواند بازخوانی پیدایش و تکرار یک تاریخ باشد...[ادامه مطلب]

شروع «حذف هاشمی» شاید از اینجا بود!، بابک داد

gooya news :: politics (10)

آیا آن لحن تند و حملهٔ هاشمی‌رفسنجانی به خودکامگی حاکمان در ردصلاحیت‌ها و سخنانی که اخیراً درباره «لزوم تغییر در قانون اساسی» گفت مقدمه آن نبود که «سرش را زیر آب کنند»؟! ...[ادامه مطلب]

پلاسکو؛ حس نابودی خود و دیگری، علی کلائی

gooya news :: politics (11)

بیایید با تمام این گذشته نقدی که جامعه ایران شده، کم یا زیاد ببینیم در روز و شب حادثه دردناک پلاسکو کارنامه مردم ما چه بود؟ با فیلم و عکس و سلفی کار امدادگران را چگونه مختل کردیم؟ چگونه به علت عدم آموزش و عدم علاقه مان به آموزش، با مسئولیت ناپذیری و خودمحوری، با خودخواهی و بر مبنای حاکمیت دیکتاتور درونمان هرآنچه خواستیم کردیم و بعد شد نتیجه اش آنچه نباید....[ادامه مطلب]

یک تقاضا از قوه قضاییه، عمادالدین باقی

gooya news :: politics (12)

یکی از مشکلات بزرگ، رفتار به شدت انفعالی دستگاه های مربوطه است حال آنکه در برابر انتقادات حقوق بشری باید فعال بود نه منفعل و فعال بودن به معنای پاک کردن صورت مسئله یا انکار آن نیست بلکه به معنای حل مسئله است و اینکه معایبی که موجب این مشکلات شده برطرف شوند نه اینکه بر این معایب اصرار بورزیم و یا توجیه های ناچسب کنیم. به عبارت دیگر اگر ظرفیت های قانونی موجود بطور کامل رعایت شوند بخشی از مشکلات و انتقادات مرتفع می شوند....[ادامه مطلب]

gooya news :: politics (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5905

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.